Șeful Roskosmos deschide lupta spațială: Americanii au făcut experimente militare pe ISS. Dar și noi

Șeful Roskosmos deschide lupta spațială: Americanii au făcut experimente militare pe ISS. Dar și noi
AMUR REGION, RUSSIA – DECEMBER 16, 2019: Roscosmos head Dmitry Rogozin visits the control centre for a launch pad for the Soyuz-2 carrier rockets at the Vostochny Cosmodrome. Yegor Aleyev/TASS Ðîññèÿ. Àìóðñêàÿ îáëàñòü. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ãîñêîðïîðàöèè "Ðîñêîñìîñ" Äìèòðèé Ðîãîçèí â êîìàíäíîì ïóíêòå îáñëóæèâàíèÿ ñòàðòîâîãî êîìïëåêñà ÐÍ "Ñîþç-2" íà êîñìîäðîìå Âîñòî÷íûé. "Ðîñêîñìîñ" ïëàíèðóåò ïðîâåñòè ïåðâûé ñòàðò ðàêåòû "Àíãàðà" ñ Âîñòî÷íîãî â 2023 ãîäó, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé î÷åðåäè êîñìîäðîìà (ñòàðòîâîãî ñòîëà ïîä "Àíãàðó"). Åãîð Àëååâ/ÒÀÑÑ
  • Acasă
  • /
  • Politică
  • /
  • Șeful Roskosmos deschide lupta spațială: Americanii au făcut experimente militare pe ISS. Dar și noi

( Alexandru Pop – Newsweek ) Astronauţii străini, între care cei americani, care s-au aflat în misiune pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), au efectuat experimente în interesul armatelor ţărilor lor, a dezvăluit şeful Agenţiei Spaţiale Ruse (Roskosmos), Dmitri Rogozin, care a spus că și rușii au făcut. „Ştim că şi colegii americani au efectuat unele […]

( Alexandru Pop – Newsweek )

Astronauţii străini, între care cei americani, care s-au aflat în misiune pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS), au efectuat experimente în interesul armatelor ţărilor lor, a dezvăluit şeful Agenţiei Spaţiale Ruse (Roskosmos), Dmitri Rogozin, care a spus că și rușii au făcut.

„Ştim că şi colegii americani au efectuat unele experimente în interesul Ministerului Apărării SUA. De asemenea şi noi la început am avut câteva experimente, care în esenţă erau civile, fără vreo legătură cu utilizarea armelor, dar care fuseseră comandate de Ministerul rus al Apărării”, a afirmat Rogozin. Potrivit acestuia, cosmonauţii ruşi au monitorizat din spaţiu anumite zone de pe Terra.

El a făcut aceste afirmaţii într-un interviu acordat agenţiei oficiale de presă RIA Novosti în marja Forumului economic internaţional care se desfăşoară din 2 până în 5 iunie la Sankt Petersburg.

Referitor la aceste teste cu caracter militar, Rogozin a afirmat că „programul ISS nu le-a interzis niciodată”.

„Problema este că, atunci când este vorba de o staţie internaţională, fiecare îl spionează pe celălalt. De aceea, libertatea efectuării a tot felul de experimente (militare) este limitată”, a afirmat şeful Roskosmos, adăugând că nu exclude ca în cazul unei staţii spaţiale naţionale să existe mai mult spaţiu de manevră în acest sens.

La 12 aprilie, Rusia a anunţat că intenţionează să înceteze să mai utilizeze ISS din 2025, având în vedere construirea unei staţii orbitale proprii, aminteşte RIA Novosti. Una dintre opţiunile analizate de Moscova ar fi să atribuie SUA responsabilitatea pentru segmentul rusesc de pe ISS, declarase anterior Dmitri Rogozin, conform agenţiei de presă citate, arată Agerpres.


Distribuie articolul